Postanowienia wstępne

Niniejsza Procedura reklamacyjna reguluje procedury i warunki reklamacji towarów zakupionych za
pośrednictwem sklepów internetowych Tradag s.r.o. do konsumenta końcowego; dotyczy warunków i sposobów
korzystania z praw odpowiedzialności za wady (zwanych dalej również "reklamacją").
Jest on dostępny na stronie www.foto-albumy.sk oraz w siedzibie firmy przy Kopčianska 63 w Bratysławie.
Stosunki między konsumentem a sprzedawcą regulują poszczególne przepisy kodeksu cywilnego (nr 40/1964) z
późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 250/2007 Coll. U. o ochronie konsumentów.
Kupujący powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami przed zakupem oraz z niniejszą Polityką Reklamacji i
Polityką Reklamacji Sprzedającego przed złożeniem reklamacji.


Odpowiedzialność za wady sprzedanych towarów
Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanego towaru w chwili jego odbioru przez Kupującego oraz za wady
powstałe po odbiorze towaru w okresie rękojmi, który wynosi 24 miesiące.
W przypadku produktów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, okres gwarancji wynosi 24 miesiące,
ale nie ma zastosowania do wady, dla której wynegocjowano niższą cenę; klient został o niej powiadomiony.
Do okresu gwarancji nie wlicza się okresu od wykonania uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady do
momentu, w którym kupujący był zobowiązany odebrać rzecz. W przypadku wymiany towaru okres gwarancji
rozpoczyna się od momentu otrzymania nowego towaru.

W przypadku, gdy kupujący oferuje kupującemu dodatkowe towary do zakupionych towarów bezpłatnie, uważa
się to za prezent, który kupujący ma prawo przyjąć lub odrzucić. Takie bezpłatne towary nie są towarami
sprzedanymi i dlatego sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady. Jednakże, jeśli
sprzedający jest świadomy jakichkolwiek wad, jest on zobowiązany do zwrócenia na nie uwagi kupującego.
Jeżeli kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy (zwrotu), jest on zobowiązany do zwrotu
wszystkiego, co otrzymał na podstawie umowy, tj. również towary otrzymane w prezencie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktu oraz szkody
wynikające z nieprofesjonalnego użytkowania produktu, a także szkody spowodowane zdarzeniami i wpływami
zewnętrznymi lub wadliwą obsługą produktu. Wady powstałe z tych przyczyn nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych zużyciem w trakcie normalnego użytkowania produktu, wadliwą
obsługą, nieprofesjonalną lub nieautoryzowaną interwencją lub użytkowaniem, konserwacją lub instalacją
niezgodną z instrukcją obsługi.
Gwarancja nie będzie również uznawana w przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez
kupującego, zaniedbania opieki nad towarami, przedostania się obcych substancji (kurzu, wody itp.) do towarów
lub siły wyższej.
Ta sama procedura zostanie zastosowana w przypadku usterki spowodowanej przepięciem w sieci
dystrybucyjnej.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które zostały zgłoszone Kupującemu w chwili zawarcia
umowy i jednocześnie Kupujący nie odmówił przyjęcia towaru.
W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono
niższą cenę

W przypadku towarów zakupionych w ramach działalności gospodarczej, procedura reklamacyjna regulowana
jest odpowiednimi przepisami Kodeksu Handlowego (nie Kodeksu Cywilnego), natomiast okres gwarancji jest
uzgadniany i nie wynosi automatycznie 24 miesięcy, jak w przypadku klienta uznanego za konsumenta.


Wykonywanie prawa do odpowiedzialności za wady
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego otrzymaniu, niezależnie od tego, czy
jest to odbiór osobisty w siedzibie firmy, czy odbiór od przewoźnika.
Po odbiorze osobistym towary wykazujące oczywiste wady zostaną niezwłocznie wymienione na rzecz
kupującego.
Przyjmując towar od przewoźnika, przewoźnik ma prawo nie przyjąć towaru, jeśli widoczne są uszkodzenia
mechaniczne spowodowane transportem lub jeśli towar jest niekompletny. W każdym przypadku musi on
wskazać na liście przewozowym przewoźnika/raporcie szkody, na czym polegała oczywista wada/uszkodzenie.
Jeśli tego nie zrobi, późniejsze roszczenia nie będą brane pod uwagę, ponieważ potwierdził on przewoźnikowi
dostawę bez wad.
W przypadku wykrycia oczywistych wad po odbiorze (muszą to być wady przesyłki, które nie zostały widocznie
uszkodzone podczas transportu), kupujący jest zobowiązany do powiadomienia sprzedającego na piśmie (pocztą
elektroniczną) o oczywistych wadach bez zbędnej zwłoki - jednak nie później niż w ciągu trzech dni
kalendarzowych.

Przed pierwszym użyciem towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego zapoznania się z warunkami
gwarancji, w tym z odpowiednimi instrukcjami użytkowania, jeśli zostały dostarczone i jeśli wymaga tego
charakter towarów.
W przypadku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją użytkowania, kupujący ponosi wszelkie wynikające
z tego konsekwencje, a roszczenie uznaje się za nieuzasadnione.

Sprzedający zobowiązany jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie tego terminu Kupującemu
przysługują takie same uprawnienia jak w przypadku wady nieusuwalnej, tj. prawo do wymiany towaru lub
zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).

W przypadku reklamacji złożonej w ciągu 12 miesięcy od zakupu produktu Sprzedawca może odrzucić
reklamację wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny; profesjonalna ocena to opinia eksperta lub opinia
wydana przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną lub opinia osoby upoważnionej przez
producenta do wykonywania napraw gwarancyjnych ("wyznaczona osoba").
Niezależnie od wyniku oceny profesjonalnej, konsument nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów oceny
profesjonalnej ani żadnych innych kosztów związanych z oceną profesjonalną.
Jeżeli konsument złożył reklamację po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzucił, osoba, która
rozstrzygnęła reklamację, jest zobowiązana do wskazania w dokumencie rozstrzygnięcia reklamacji, komu
konsument może przesłać produkt do profesjonalnej oceny. Jeśli produkt zostanie wysłany do wyznaczonej
osoby w celu dokonania oceny przez eksperta, koszty oceny przez eksperta, a także wszelkie inne koszty
poniesione w związku z tym, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeśli ekspertyza
wykaże, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę, konsument może ponownie zgłosić roszczenie; okres
gwarancji nie wygasa w czasie przeprowadzania ekspertyzy. Sprzedawca zwróci konsumentowi w ciągu 14 dni
od daty ponownego zgłoszenia roszczenia wszystkie koszty poniesione w związku z profesjonalną oceną, a także
wszystkie powiązane koszty poniesione w uzasadniony sposób. Ponownie zgłoszone roszczenie nie może zostać
odrzucone.


Ogólne warunki reklamacji

Przy zgłaszaniu towaru do reklamacji: a) konieczne jest
a. przedstawienie dowodu zakupu lub udowodnienie w inny sposób, który nie budzi wątpliwości, że towar został zakupiony w TRADAG, s.r.o.;
b. konieczne jest, aby towar spełniał wszystkie inne warunki reklamacji podane w karcie gwarancyjnej (nieuszkodzony fizycznie, nieuszkodzony przez zdarzenie naturalne itp;)
c. Sprzedawca wyda Kupującemu pisemne potwierdzenie o dacie wykonania uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady, a także o dokonaniu naprawy, czasie trwania naprawy lub innym sposobie załatwienia reklamacji - protokół reklamacyjny.


Metoda rozpatrywania skarg
Jeśli jest to wada, którą można usunąć, Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. O sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedający i jest on zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.
Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy towar na wolny od wad zamiast usuwać wadę, jeżeli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.
W przypadku wystąpienia wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jako towaru niewadliwego, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot pieniędzy).
Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy), nawet jeśli wada nadaje się do naprawy, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie. Za ponowne wystąpienie wady po naprawie uważa się wystąpienie tej samej wady po raz trzeci po co najmniej dwóch wcześniejszych naprawach.
Jeśli wada jest nieusuwalna, ale nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z towaru, kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny produktu.
Jeśli kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy), to do niego należy decyzja, z którego z tych praw skorzystać. Jednakże, gdy kupujący wybierze jedno z tych praw, nie może jednostronnie zmienić tego wyboru.


W Bratysławie, w dniu 12.05.2022 r.


Pobierz plik Procedura składania reklamacji


Dyrektor zarządzający i CEO spółki:
Vladimir Kováč

Nie ma pozycji