Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom verejného elektronického obchod Predávajúceho nachádzajúceho sa na adrese

www.photoalbumshop.eu;
www.fotoalbumshop.cz;
www.rámik.sk;
www.foto-albumy.sk,
www.nafotky.sk;
www.tradag.sk .

Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci“). 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť TRADAG, s.r.o., so sídlom:

Kopčianska 63, 851 04 Bratislava, IČO: 30 77 44 11

Tel. č. 0905-404166; e-mail: tradag@tradag.sk

(ďalej ako „predávajúci“ alebo „TRADAG“ ).

 

Adresa sídla Predávajúceho je korešpondenčná adresa pre všetku korešpondenciu a uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácie) .

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava  tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 ; fax č. 02/58272 170; e-mail: ba@soi.sk .

 

 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník dostane automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsobe našej ďalšej komunikácie a presnú špecifikáciu objednaného tovaru vrátane cien a množstva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku najneskôr nasledujúci pracovný deň. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Pre zákazníka, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, nie je stanovená minimálna hodnota objednávky. Pre veľkoobchodného partnera je minimálna hodnota stanovená vo výške 60.- EUR s DPH.

 

 1. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (+421 (0) 905 404 166) alebo e-mailom na adrese tradag@tradag.sk . Storno musí obsahovať číslo objednávky.

Nakoľko expedícia zásielky/objednávky pri platbe na dobierku je zvyčajne nasledujúci pracovný deň, je potrebné stornovať objednávku do 10:00 hod. nasledujúceho dňa, aby sa predišlo odovzdaniu zásielky kuriérskej službe. V prípade platby vopred je potrebné stornovať objednávku do 5 kalendárnych dní.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu (ak vznikla) v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

V prípade, že objednávka nebude kupujúcim stornovaná a kupujúci ju nepreberie (od kuriéra alebo z výdajného miesta), nastáva porušenie kúpnej zmluvy, ku ktorej sa kupujúci zaviazal dokončením objednávky s povinnosťou platby. Predávajúci má zákonný nárok na uplatnenie náhrady ním reálne vynaložených nákladov (prepravné, balné...). V prípade zmeny situácie pre kupujúceho (objednaný tovar nepotrebuje a nemohol objednávku stornovať) má kupujúci postupovať v zmysle bodu 7 – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje

- ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

- ak nebol vzájomne dohodnutý spôsob špeciálnej prepravy, ak charakter objednaného tovaru to vyžaduje (napr. rámy veľkých rozmerov so sklom)

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť TRADAG bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že zákazník cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť už zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti TRADAG o náhradnom plnení, spoločnosť TRADAG sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 10 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar (pokiaľ sa nedohodnú inak).

 

 1. Dodacie podmienky

Spoločnosť TRADAG sa zaväzuje expedovať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 2 pracovných dní od uhradenia objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho (platba vopred). Pri platbe kartou / e-platbou je objednávka považovaná za zaplatenú okamžite po potvrdení úspešnej transakcie od platobnej brány.

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, predávajúci sa zaväzuje do 10 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi kuriérom na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 66 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho. Ak suma objednávky je najmenej 66 €, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady. Tento limit neplatí pre veľkoobchodných zákazníkov, kde platí limit 180.- EUR.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

 

 1. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

Spôsoby platby:

- platba vopred na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry (bez poplatku);

- dobierkou. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru a to buď platbou kartou alebo hotovosťou. Pri tomto spôsobe platby je účtovaný poplatok – dobieročné;

- debetnou/kreditnou platobnou kartou cez platobnú bránu ComGate priamo pri objednávaní a to bez poplatku. Vhodná alternatíva namiesto platby na dobierku.

 

 1. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia môžu mať túto záručnú dobu kratšiu.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení.

Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, keď to kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevzal. Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína bežať záručná doba znovu od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

Na dary, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy.

Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.

Náklady na reklamáciu hradí predávajúci iba v prípade, ak je oprávnená. Preto, ak reklamácia nebude zamietnutá, predávajúci nahradí účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (napr.pri prepravnom platí zásada takého istého zaslania reklamácie ako bolo doručenie objednávky).

 

 1. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese tradag@tradag.sk spracuje zákaznícky team TRADAG okamžite, alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň od ich prijatia.

 

 1. Právo zákazníka na vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy (platí iba pre zákazníka, ktorý sa považuje za koncového spotrebiteľa, neplatí pre právnickú osobu, živnosť a veľkoobchodného partnera)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese tradag@tradag.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu spôsobom vopred dohodnutým, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tovar by sa mal vrátiť v pôvodnom stave a nesmie javiť známky používania alebo poškodenia. Spotrebiteľ vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo naúčtovať spotrebiteľovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

Podrobnejšie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy informuje neoddeliteľná časť týchto obchodných podmienok - Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy,

 1. Reklamačné podmienky

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku TRADAG, s.r.o.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov (ARS) - platí iba pre zákazníka, ktorý sa považuje za koncového spotrebiteľa (neplatí pre právnickú osobu, živnosť a veľkoobchodného partnera)

 

Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tradag@tradag.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho pôvodnú reklamáciu (napr. zamietnutie), alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR Zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.  Ide o SOI alebo súkromnú firmu, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je menej ako 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Zásady ARS:

Sťažnosť by mala byť vyriešená subjektom do 90 dní (ale nemusí).

Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

Výsledkom riešenia má byť kompromisná dohoda medzi zákazníkom a obchodníkom.

Netýka sa sporov medzi dvoma podnikateľmi.

Navrhnutá dohoda podlieha schváleniu (podpisu) obidvoch strán, aby sa stala záväznou.

Pre podaním žiadosti o ARS sa musí spotrebiteľ najprv obrátiť na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Návrh ARS môže kupujúci podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.

 

 

 1. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) .

Nákup realizuje Kupujúci buď na základe registrácie alebo vyplnením svojich údajov do objednávky. Pri nákupe  je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 •   titul, meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 •   e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu)
 •   telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pre kontaktovanie kuriérom)
 •   ak je Kupujúcim firma ev. živnostník, naviac sú potrebné údaje - obchodný názov, IČO a IČ DPH.

Pri nákupe bez registrácie sú údaje uchovávané len dočasne, a to iba počas doby nákupu a spracovania objednávky.

Pri registrácii sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na serveri Predajcu, aby  ich Kupujúci nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Kupujúci si svoje údaje môže kedykoľvek zmeniť po prihlásení na svoj účet.

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Osobné údaje Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako DPD, Slovenská pošta, Packeta ...   Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Kupujúci  na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Používaním internetového obchodu Predajcu Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci  zhromažďuje a používa informácií o Kupujúcom a jeho nákupoch avšak výhradne iba za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka Kupujúci berie na vedomie, že môže byt informovaný o novinkách. Tieto informácie má Kupujúci možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

TRADAG rešpektuje súkromie, dáta chráni pred zneužitím a zaručujeme, že neposkytne tretiemu subjektu získané informácie a údaje.

 

Súbor na stiahnutie Obchodné podmienky

                              

konateľ a CEO spoločnosti:

Vladimír Kováč