Tyto obchodní podmínky (dále také jen "obchodní podmínky" nebo "obchodní podmínky") platí pro nákup zboží prostřednictvím veřejného elektronického obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese

www.photoalbumshop.eu;
www.fotoalbumshop.cz;
www.rámik.sk;
www.foto-albumy.sk,
www.nafotky.sk;
www.tradag.sk .

Nákup zboží v rámci nich mohou provádět fyzické i právnické osoby (dále jen "zákazník" nebo "kupující"). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávajícím se v těchto obchodních podmínkách rozumí společnost TRADAG, s.r.o., se sídlem na adrese:

Kopčianska 63, 851 04 Bratislava, IČO: 30 77 44 11.

Tel. č. +421 905-404166; e-mail: tradag@tradag.sk

(dále jen "prodávající" nebo "TRADAG" ).

Adresa sídla prodávajícího je korespondenční adresou pro veškerou korespondenci a uplatňování odpovědnosti za vady zboží (reklamace) .

Dozorový orgán: Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava tel. č. +421 2/58272 172,  +421 2/58272 104 ; fax č. +421 2/58272 170;  e-mail: ba@soi.sk .

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Po vytvoření (odeslání) objednávky obdrží zákazník automatickou odpověď, která obsahuje informace o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesnou specifikaci objednaného zboží, včetně cen a množství. Kupní smlouva, na jejímž základě dochází k prodeji zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Prodávající potvrdí objednávku nejpozději následující pracovní den. Objednávka (nebo její část) potvrzená prodávajícím se považuje za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek sjednaných v okamžiku potvrzení. Podstatnými podmínkami jsou zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a počet kusů zboží), cena za zboží a způsob dodání.

Pro zákazníka, který je považován za spotřebitele, není stanovena minimální hodnota objednávky. Pro velkoobchodního partnera je minimální hodnota stanovena na 1.500,- Kč včetně DPH.

 1. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník má právo zrušit objednávku telefonicky (+421 905 404 166) nebo e-mailem na adrese tradag@tradag.sk . Zrušení objednávky musí obsahovat číslo objednávky.

Vzhledem k tomu, že odeslání zásilky/objednávky při platbě na dobírku je obvykle následující pracovní den, je nutné objednávku zrušit do 10:00 následujícího dne, aby nedošlo k předání zásilky kurýrní službě. V případě platby předem je nutné objednávku zrušit do 5 kalendářních dnů.

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu v případě nákupu zboží "na objednávku", které muselo být pořízeno na žádost zákazníka, nebo v případě, že již vznikly prokazatelné náklady v souvislosti se zabavením zboží.

V případě, že objednávka není kupujícím stornována a kupující si ji nevyzvedne (od kurýra nebo z místa odeslání), dochází k porušení kupní smlouvy, ke kterému se kupující zavázal dokončením objednávky s povinností zaplatit. Prodávající má ze zákona právo požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů (dopravné, balné...). V případě, že se pro Kupujícího změní situace (objednané zboží nepotřebuje a nemohl objednávku zrušit), postupuje Kupující podle bodu 7 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

- pokud kupující uvedl v objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje
- pokud kupujícího nelze kontaktovat (špatné telefonní číslo, je nedostupný, nereaguje na e-maily apod.)
- pokud z technických důvodů nelze zboží dodat v požadovaném termínu nebo za podmínek objednávky,
- pokud nebyl dohodnut vzájemně dohodnutý způsob speciální dopravy, pokud to povaha objednaného zboží vyžaduje (např. rámy velkých rozměrů se skly)

Pokud tato situace nastane, společnost TRADAG bude neprodleně kontaktovat zákazníka a dohodne se s ním na dalším postupu.

V případě, že zákazník již uhradil cenu objednávky (zálohovou fakturu) nebo její část a nedojde k dohodě společnosti TRADAG o náhradním řešení, zavazuje se společnost TRADAG vrátit zákazníkovi do 10 dnů cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu stejným způsobem, jakým bylo zboží uhrazeno (není-li dohodnuto jinak).

 1. Dodací podmínky

Společnost TRADAG se zavazuje odeslat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů po zaplacení objednávky. Zaplacením se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího (platba předem). Při platbě kartou/elektronickou platbou se objednávka považuje za uhrazenou ihned po potvrzení úspěšné transakce z platební brány.

V případě, že z technických důvodů není možné dodržet termín dodání zboží, zavazuje se Prodávající neprodleně informovat Kupujícího a v případě, že nedojde k dohodě o dodání zboží v náhradním termínu, zavazuje se Prodávající vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu za zboží nebo zálohu do 10 dnů.

Prodávající se zavazuje dodat zboží zákazníkovi kurýrní službou na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce jako místo dodání. Pokud je výše objednávky nižší než 1.700 Kč, bude dodání zboží provedeno na náklady kupujícího. Pokud je výše objednávky alespoň 1.700 Kč, doručí prodávající zboží kupujícímu na vlastní náklady. Tento limit se nevztahuje na velkoobchodní zákazníky, kde platí limit 4.500,- Kč.

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 

 1. Platební podmínky

Všehny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Způsoby platby:

- platba předem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury (bez poplatku);

- na dobírku. Pokud byla zvolena forma platby na dobírku, je třeba objednávku uhradit doručovateli při převzetí zboží, a to buď kartou, nebo v hotovosti. Tento způsob platby je zpoplatněn - poplatek za dobírku;

- debetní/kreditní kartou prostřednictvím platební brány ComGate přímo při objednávce bez poplatku. Vhodná alternativa k dobírce.

 1. Záruka

Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců od data prodeje. Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé mohou mít záruční dobu kratší.

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného obdržení. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo zničeno neodborným zacházením ze strany kupujícího.

Ve všech případech je třeba k reklamaci přiložit kopii faktury a doklad o zaplacení.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace zboží do doby, kdy je kupující povinen převzít zboží po provedení záruční opravy. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od počátku, od převzetí nového zboží.

U dárků, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatnit žádná práva spotřebitele. Takové zboží musí odpovídat podmínkám smlouvy o poskytnutí dárku a všem normám podle platných právních předpisů.

Veškeré opravy uplatněné po právu jsou v záruční době bezplatné.

Náklady na reklamaci nese prodávající pouze v případě, že jsou oprávněné. Pokud tedy není reklamace zamítnuta, uhradí prodávající náklady účelně vynaložené v souvislosti s reklamací (např. v případě přepravy platí zásada zaslání reklamace stejným způsobem jako doručení objednávky).

 1. Zákaznícky servis

E-maily zákazníků přijaté na adrese tradag@tradag.sk vyřídí tým zákaznického servisu společnosti TRADAG okamžitě nebo nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení.

 1. Právo zákazníka na vrácení zboží - odstoupení od smlouvy (platí pouze pro zákazníka, který je považován za konečného spotřebitele, nevztahuje se na právnickou osobu, obchodního a velkoobchodního partnera)

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo i před dodáním zboží.

Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy písemně, e-mailem na adresu tradag@tradag.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že k odstoupení od smlouvy došlo. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vrátí zboží prodávajícímu předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Zboží by mělo být vráceno v původním stavu a nesmí jevit známky používání nebo poškození. Spotřebitel vrací zboží na vlastní náklady. Pokud zboží vykazuje známky poškození nebo je nekompletní, vyhrazuje si prodávající právo účtovat spotřebiteli náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Prodávající se zavazuje vrátit spotřebiteli do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu složenou spotřebitelem, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží.

 

Podrobnější informace o právech a povinnostech při odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v nedílné součásti těchto obchodních podmínek - Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Reklamační podmínky

Kupující je povinen zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí a po něm. Je oprávněn zboží nepřevzít, pokud je na něm patrné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží nekompletní. V takovém případě musí s řidičem sepsat protokol o škodě nebo odmítnout zásilku převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu musí být nahlášeno ihned při převzetí zásilky a výrobek nesmí být použit. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou s ohledem na reklamační řád dopravce uznány.

V případě reklamace se použije obvyklý reklamační postup uvedený v Reklamační řád TRADAG, s.r.o.

 

 1. Alternativní řešení sporů (ADR) - platí pouze pro zákazníka, který je považován za konečného spotřebitele (neplatí pro právnickou osobu, obchodního a velkoobchodního partnera) 

 

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu tradag@tradag.sk), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho původní reklamaci (např. zamítnutí), nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající na tuto žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na alternativní řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ADR) podle zákona č 634/1992 Sb. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění zakotvuje systém tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (také ADR – alternative dispute resolution). Jedná se o metodu řešení sporů bez zapojení soudů

Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a pověřené právnické osoby podle zákona o ochraně spotřebitele.

Návrh může podat kupující způsobem uvedeným v zákoně.

Seznam subjektů ADR naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  Jedná se o ČOI nebo soukromou společnost s licencí od státu k provádění (tzv. oprávněná právnická osoba, zapsaná v seznamu).

Spotřebitelé mohou podat stížnost také prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů RSO, která je k dispozici online na adrese  https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute

Alternativní řešení sporů mohou využít pouze spotřebitelé - fyzické osoby, které při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, povolání nebo zaměstnání. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi kupujícím a prodávajícím, které vyplývají ze spotřebitelské smlouvy nebo se jí týkají. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota je nižší než 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH..

 

Zásady ARS:

Stížnost by měl subjekt vyřešit do 90 dnů (ale nemusí).

Cílem je vyhnout se soudnímu sporu a vyřešit problém ke spokojenosti spotřebitele i obchodníka.

Výsledkem řešení by měla být kompromisní dohoda mezi spotřebitelem a obchodníkem.

Nevztahuje se na spory mezi dvěma podnikateli.

Aby se navrhovaná dohoda stala závaznou, musí ji schválit (podepsat) obě strany.

Aby mohl spotřebitel požádat o alternativní řešení sporu, musí se nejprve obrátit na obchodníka se žádostí o nápravu. Kupující může podat žádost o ADR do jednoho roku od zamítnutí výše uvedené žádosti.

 

 

 1. Zpracování a ochrana osobních údajů

Prodávající při zpracování osobních údajů postupují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

Nákupy provádí kupující buď na základě registrace, nebo vyplněním svých údajů v objednávce. Při nákupu je nutné uvést následující údaje

 •   titul, jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (nebo adresa, která bude uvedena na faktuře).
 •   e-mailová adresa (slouží k identifikaci v systému a ke komunikaci)
 •   telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s vámi a pro kontaktování kurýra)
 •   pokud je kupujícím společnost nebo živnostník, jsou vyžadovány další údaje - obchodní firma, DIČ a IČO.

Při nákupu bez registrace jsou údaje uloženy pouze dočasně, a to pouze po dobu nákupu a zpracování objednávky.

Při registraci jsou tyto údaje uloženy v chráněné databázi na serveru prodávajícího, takže je kupující nemusí při každé návštěvě znovu zadávat. Tyto údaje jsou rovněž nezbytné pro účetní a fakturační systém.

Kupující může své údaje kdykoli po přihlášení ke svému účtu změnit.

Pokud si přejete registraci zrušit, požádejte nás o to e-mailem. Váš účet bude vymazán.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má kupující právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů a další práva uvedená ve výše uvedeného zákona. 

Prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje osobní údaje žádným dalším subjektům, s výjimkou třetích osob, se kterými je spolupráce nezbytná pro řádné vyřízení objednávky. Jedná se zejména o banky, doručovací služby jako DPD, Česká pošta, Packeta ....   Tyto údaje jsou však vždy poskytovány jednorázově za účelem vyřízení konkrétní objednávky.

Na základě smlouvy uzavřené podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kupující osobní údaje ke zpracování uvedenému v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy prodávajícím.

Používáním internetového obchodu prodávajícího bere kupující na vědomí, že prodávající shromažďuje a používá informace o kupujícím a jeho nákupech, avšak pouze za výše uvedených podmínek. Registrací jako zákazník bere Kupující na vědomí, že může být informován o novinkách. Kupující má možnost kdykoli ukončit zasílání těchto informací postupem uvedeným v každé zásilce.

Společnost TRADAG respektuje soukromí, chrání údaje před zneužitím a zaručuje, že získané informace a údaje neposkytne žádné třetí straně.

 

Soubor ke stažení Obchodní podmínky

                              

konatel a CEO spoločnosti:

Vladimír Kováč