Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup a podmínky při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu společnosti Tradag s.r.o. u konečného spotřebitele; řeší podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace").

Je k dispozici na www.photoalbumshop.eu a v sídle společnosti na adrese Kopčianska 63, Bratislava.

Vztahy mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí jednotlivými ustanoveními občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) v platném znění a zákonem O ochraně spotřebitele.

Kupující je povinen se před nákupem seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami a před uplatněním reklamace s tímto reklamačním řádem a reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

Odpovědnost za vady prodávaného zboží

Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží při převzetí kupujícím a za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době, která činí 24 měsíců.

U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady činí záruční doba 24 měsíců, nevztahuje se však na vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena ; a zákazník na ni byl upozorněn.

Doba mezi uplatněním práva z odpovědnosti za vady a dobou, kdy byl kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. V případě výměny zboží začíná záruční doba běžet od okamžiku převzetí nového zboží.

Pokud kupující nabídne kupujícímu k zakoupenému zboží bezplatně další zboží, považuje se to za dar, který má kupující právo přijmout nebo odmítnout. Takové bezplatné zboží není prodávaným zbožím, a proto prodávající neodpovídá za případné vady. Pokud však prodávající o vadách ví, je povinen na ně kupujícího upozornit.

Má-li kupující právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je povinen vrátit vše, co podle smlouvy obdržel, tj. zboží, které obdržel jako dárek.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé používáním výrobku a za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, dále za škody způsobené vnějšími událostmi a vlivy nebo chybnou manipulací s výrobkem. Na vady vzniklé z těchto příčin se nevztahuje poskytovaná záruka.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením při běžném používání výrobku, chybnou obsluhou, neodbornými nebo neoprávněnými zásahy nebo používáním, údržbou či instalací v rozporu s návodem k použití.

Záruka rovněž nebude uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (prachu, vody apod.) do zboží nebo vyšší moci.

Totéž platí v případě závady způsobené přepětím v elektrické síti.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující upozorněn při uzavření smlouvy a jejichž převzetí kupující neodmítl.

V případě zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zboží zakoupeného v rámci podnikání se reklamační řízení řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (nikoliv občanského zákoníku), přičemž záruční doba je sjednána a nečiní automaticky 24 měsíců jako u zákazníka považovaného za spotřebitele.

 

 

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, ať už se jedná o osobní odběr v sídle společnosti, nebo o odběr od dopravce.

Při osobním odběru bude zboží vykazující zjevné vady kupujícímu neprodleně vyměněno.

Při osobním odběru zboží od dopravce je kupující oprávněn zboží nepřevzít, pokud je na něm patrné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží nekompletní.  V každém případě musí do nákladního listu / škodního protokolu dopravce uvést, o jakou zjevnou vadu / poškození se jedná. Pokud tak neučiní, nebude se k následným reklamacím přihlížet, neboť dopravci potvrdil dodání bez závad.

V případě, že jsou po převzetí zásilky zjištěny zjevné vady (musí se jednat o vady zásilky, které nebyly viditelně poškozeny během přepravy), je kupující povinen bez zbytečného odkladu - nejpozději však do tří kalendářních dnů - písemně (e-mailem) oznámit prodávajícímu, o jaké zjevné vady se jedná.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen se seznámit se záručními podmínkami včetně příslušného návodu k použití, pokud byl dodán a pokud to povaha zboží vyžaduje.

V případě použití výrobku v rozporu s návodem k použití nese kupující veškeré důsledky z toho plynoucí a reklamace se považuje za neoprávněnou.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty náleží kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tj. právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od zakoupení výrobku může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; odborným posouzením se rozumí posudek znalce nebo posudek vydaný autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudek osoby pověřené výrobcem k provádění záručních oprav ("určená osoba").

Bez ohledu na výsledek odborného posouzení není spotřebitel povinen hradit náklady na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od data zakoupení a prodávající reklamaci zamítl, osoba, která reklamaci vyřizovala, v reklamačním dokladu uvede, komu může spotřebitel výrobek zaslat k odbornému posouzení. Pokud je výrobek zaslán určené osobě k odbornému posouzení, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady s tím spojené, prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li odborné posouzení, že za vadu odpovídá prodávající, může spotřebitel uplatnit reklamaci znovu; po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající uhradí spotřebiteli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

Obecné podmínky reklamace

Při předložení zboží k reklamaci:

(a) je nutné předložit doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti TRADAG, s.r.o. způsobem nevzbuzujícím pochybnosti;

b) je nutné, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro uplatnění záruky uvedené v záručním listě (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí apod.);

c) prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol - o datu uplatnění práva z odpovědnosti za vady, jakož i o provedení opravy, době jejího trvání, případně o jiném způsobu vyřízení reklamace.

 

 

Způsob vyřízení reklamace

Pokud lze vadu odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

Kupující má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje případ, kdy se stejná vada vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích opravách.

Pokud je vada neodstranitelná, ale nebrání řádnému užívání zboží, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je na kupujícím, které z těchto práv uplatní. Jakmile si však kupující jedno z těchto práv zvolí, nemůže tuto volbu jednostranně změnit.

 

 V Bratislave, dne 12.05.2022

Soubor ke stažení  Reklamační řád

Konatel a CEO společnosti:

Vladimír Kováč

Žádná položka